Strona główna / Aktualnosci / Nowa ustawa o terminach handlowych

Nowa ustawa o terminach handlowych

29.04.2013

Od 28 kwietnia 2013 r. obowiązuje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403), która wdraża do polskiego prawa dyrektywę 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r.

Akt zastąpił ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. Nowe regulacje mają dyscyplinować kontrahentów do stosowania krótkich terminów zapłaty i poprawić sytuację wierzycieli. 

Krótkie terminy zapobiegną zatorom 

Terminy umowne w transakcjach handlowych (z wyjątkiem transakcji, w których dłużnikiem jest organ publiczny) nie powinny przekraczać 60 dni kalendarzowych, chyba że strony wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem, że nie jest to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. W przypadku braku powyższych przesłanek, ustalenie terminu dłuższego niż 60 dni traktowane będzie jako opóźnienie w zapłacie, wierzycielowi zaś będą przysługiwać - po wypełnieniu swoich zobowiązań umownych i prawnych - odsetki jak za zwłokę. 

W transakcjach z organami publicznymi możliwe jest wydłużenie 30-dniowego terminu zapłaty maksymalnie do 60 dni kalendarzowych, jeśli jest to uzasadnione szczególnym charakterem lub szczególnymi elementami umowy. Po tym terminie wierzycielowi przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości określonej w ustawie. 

Bez zmian pozostała możliwość żądania przez wierzyciela odsetek ustawowych w przypadku umów z terminem zapłaty dłuższym niż 30 dni jako tzw. opłata za kredyt kupiecki. Uprawnienie takie nie przysługuje wierzycielom w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy. Utrzymana została zasada, zgodnie z którą, jeśli termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi przysługują odsetki ustawowe za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu jego świadczenia niepieniężnego do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Odsetki te naliczane są automatycznie, bez konieczności wezwania. 

W ustawie przewidziano procedury weryfikacji lub przyjęcia. Jeśli w umowie strony zastrzegą sobie przeprowadzenie takiej procedury przez dłużnika - jej czas nie będzie mógł przekroczyć 30 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania towaru lub usługi. 

W celu zapewnienia efektywnego dochodzenia kwoty tzw. stałej rekompensaty, jak również zwrotu wszelkich kosztów poniesionych w związku z dochodzeniem należności w postępowaniu cywilnym, akt wprowadza do kodeksu postępowania cywilnego zmianę rozszerzająca zakres możliwych roszczeń w postępowaniu nakazowym, prowadzonym na podstawie art. 485 § 2a kpc. Przyjęte zostało, że kwota w złotych tzw. stałej rekompensaty ma być ustalana według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. 

Za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego uważany będzie również dzień określony w wezwaniu dłużnika do zapłaty dokonanym w postaci elektronicznej, o ile strony przewidziały w umowie taki sposób składania oświadczeń woli. 

Zakres podmiotowy 

W porównaniu z dotychczas obowiązującą ustawą, nowa regulacja przewiduje szerszy zakres podmiotowy, obejmując dodatkowo przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Źródło: Aktualności LexPolonica

http://lexpolonica.lexisnexis.pl/aktualnosc/ustawa-o-teminach-zaplaty-w-transakcjach-handlowych-weszla-w-zycie?utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+LexPolonica+5%2F2013

20 lat zawodu doradcy podatkowego

© 2016 Tax Credit

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon cms abeon.pl